Klíčová aktivita 02

Inovace a výuka předmětů v rámci akreditovaných studijních programů v oblasti krizového řízení a bezpečnosti.

 

 

Podrobný popis realizace:

 

KA č.2 je zaměřena na inovaci vzdělávání studentů UTB a to především z FLKŘ v modelování krizových situací a bezpečnosti s využitím možnosti mezioborových studií. Dále na tvorbu výukových a studijních materiálů, didaktických pomůcek a prostředků.

 

KA č.2 je složena z těchto částí :

 

-Provázání společných aktivit v oblasti krizového managementu a bezpečnosti mezi jednotlivými ústavy FLKŘ.

-Spolupráce metodiků s odborníky z praxe i s akademickými pracovníky UTB i jiných VŠ.

-Inovace kurzů.

-Vytvoření jednotných šablon k jednotlivým kurzům pro inovaci výukových materiálů v elektronické podobě, výstupů pro animace, prezentace, videa.

-Používání vhodných vizuálních pomůcek a technických prostředků při výuce a tak přispívat k vyšší míře názornosti, rychlejšímu pochopení a hlubšímu zapamatování dané informace.

-Práce s křivkou pozornosti posluchačů a tím zvyšování efektivity výuky pozornosti posluchačů.

-Zapojování studentů do výuky různými interaktivními a participativními technikami a tím dosažení základního cíle výuky - předání potřebných vědomostí, ale i cílů vedlejších-motivace a podnícení zájmu o obor.

-Vytvoření sady interaktivních testů ke každému inovovanému kurzu, které budou sloužit k ověřování znalostí studentů, k vyjádření jejich názoru a v neposlední řadě jako zpětná vazba pro lektora daného kurzu.

-Výukové akce pro studenty, a to zapojení odborníků z praxe nebo akademických pracovníků jiných VŠ do výuky na FLKŘ nebo v místě působení daného odborníka či akademického pracovníka.

-Vytvoření e-learningové podpory pro cílové skupiny na online vzdělávacímu prostředí Moodle, který je vytvořen pro FLKŘ.

 

Výstup klíčové aktivity:

 

Výstupem budou inovované kurzy a k nim příslušný  inovovaný výukový materiál.

-Pro každý předmět bude vytvořena úvodní motivační přednáška.

-Výukové materiály budou shromážděny v systému Moodle.

-Počet nově vzniklých/inovovaných kurzů v rámci studijního programu-9.

-Počet nově vytvořených/inovovaných produktů-16(texty, prezentace, testy).

-Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ŽP-1.

-Počet nově vytvořených/inovovaných produktů s komponentou ICT-1.

-Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem - 400 osob.

-Počet podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání - 100 osob.

-Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů-250 osob.

-Počet úpěšně podpořených osob - studentů v dalším vzdělávání - 50 osob.

 

Studijní opory:

 

 

Texty OPVK Analýza rizik

Texty OPVK Aplikovaná informatika 

Texty OPVK Detekce a dekontaminace

Texty OPVK Chemie obecná a anorganická

Texty OPVK Chemie II

Texty OPVK Krizové řízení a plánování

Texty OPVK Likvidace havárií a katastrof

Texty OPVK Ochrana a bezpečnost objektů a osob 

Texty OPVK Ochrana obyvatelstva I

Texty OPVK Ochrana proti zbraním hromadného ničení

Texty OPVK Požární ochrana

Texty OPVK Psychologie krizových situací

Texty OPVK Státní správa a krizové řízení

Texty OPVK Technické dovednosti I a II

Texty OPVK Toxikologie

Texty OPVK Úvod do práva

Texty OPVK Veřejné právo a základní související předpisy

Texty OPVK Integrovaný záchranný systém I

Login Form