Cíle

 

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, odvětví, ale i organizace či jiné instituce, která má zájem na svém rozvoji. Jeho cílem je předcházet vzniku možných mimořádných událostí a krizových situací, zajistit přípravu na zvládnutí možných krizových situací, zajistit zvládnutí těchto situací v rámci své působnosti, nastartovat obnovu společenského života v postiženém území a další rozvoj. Specifikem a odlišností je, že v dané krizové situaci se veškeré činnosti provádějí v časovém, prostorovém a sociálním stresu.

 

Cílem projektu je proto vytvoření jedinečného interaktivního systému vzdělávání napříč studijními obory zabývajícími se bezpečností a krizovým řízením a který bude navíc aktuální k potřebám trhu práce. Tento systém bude využívat moderní informační a komunikační technologie a především poznatky a zkušenosti z reálného prostředí každodenní praxe. Tím dojde ke zkvalitnění nejen celého vzdělávacího procesu, ale také dosažených výsledků vysokoškolského vzdělávání. Absolventům bakalářských studijních programů se tak zlepší jejich uplatnitelnost v praxi.

 

Dílčí cíle projektu:

- Inovace výukových pomůcek pro výuku a modernizace didaktických metod, inovace vzdělávání studentů v modelování krizových situací a bezpečnosti s využitím možnosti mezioborových studií.

- Nové přístupy k výuce prostřednictvím nových funkcionalit.

- Prohloubení jazykových kompetencí u akademických a ostatních pracovníků.

- Provázání společných aktivit v oblasti krizového řízení a bezpečnosti mezi jednotlivými ústavy FLKŘ, s vysokými školami, např. s Univerzitou obrany a dalšími institucemi, které se touto problematikou zabývají. Mezi ně patří např. Institut ochrany obyvatelstva MV HZS ČR, Oddělení krizového řízení, KMěÚ, Městský úřad Trutnov. Dále se složkami Integrovaného záchranného systému, bezpečnostními manažery v podnicích a s orgány státní správy a samosprávy.

 

 

Login Form